blauwe ogen

verduurzamen

Samen met u onderzoeken wij wat nodig is
om uw woning, de straat, de wijk of het dorp te verbeteren, duurzamer en leefbaar te maken.
Hoe wij dat doen?

passie leidt naar duurzaamheid,
concepten vragen om praktijk,
mensen brengen het naar succes!

spreekuur

Vraagbaak: Of het nu energiereductie (o.a. isoleren) gaat, gebruik van bepaalde materialen of energieopwekking (o.a. zonnepanelen). Als individu of collectief: blauwe ogen kent alle (on)mogelijkheden. Door onze kennis in te zetten proberen wij het aantal onaangename verrassingen tot een minimum te beperken. Kom donderdag op ons spreekuur of maak een afspraak.

energiereductie - duurzaam bouwen

De echte basis om energie te besparen is om minder energie te gebruiken. Reductie van energieverbruik kan op vele manieren worden bereikt, afhankelijk van uw woning of gebouw. Een aantal stappen zijn makkelijk te maken en leveren al direct een besparing op.

duurzame energieopwekking

Duurzame energie heet zo omdat de bronnen, zoals zonlicht of windkracht, niet kunnen opraken. De bekendste duurzame energiebronnen zijn windkracht, waterkracht en zonlicht. Andere bronnen zijn biomassa, aardwarmte en warmte uit onze omgeving (zoals in lucht en bodem). 

de koffie staat klaar

Loop eens vrijblijvend binnen bij onze duurzaamheidswinkel in Groningen of kom naar ons spreekuur op donderdag. U doet hier ideeën op en u kunt hier zien wat blauwe ogen zoal doet en kan.

Portfolio

blauwe ogen is actief op verschillende niveau's. De projecten spreken voor zich.

VIDEO

we focus on relationships between environment and people’s quality of life

thema’s

energie reductie

Goede isolatie van uw woning zorgt voor beter comfort en lage(re) energiekosten. Een woning zonder isolatie verliest veel warmte via ramen, kieren en buitenmuren, via het dak en via de vloer van de begane grond. Goede isolatie gaat dat tegen, waardoor de verwarming minder hard hoeft te stoken. En dat scheelt veel fossiele brandstoffen en stookkosten. Bovendien zorgt isolatie ervoor dat het comfortabeler wordt in huis.

energie opwekking

 We verbruiken allemaal energie, de een iets meer dan de ander. Je neemt stroom af van je energieproducent waar je een bepaalde prijs voor betaald. Maar wist u dat u ook zelf energie kunt produceren? Dit kan bijvoorbeeld met een windmolen, zonne-panelen of aardwarmte. De energie die u zelf niet gebruikt levert u weer terug aan het stroomnet. Voor de terug geleverde stroom krijgt u geld van de energiemaatschappij.

leefbaarheid


 Think local, act local is de basisfilosofie gericht op het realiseren van sociale duurzaamheid. Daarom kiest blauwe ogen ervoor om zich voor langere tijd aan een dorp of een wijk te verbinden. Dat is te zien aan een voorkeur om te werken met plaatselijke leveranciers en maatschappelijke organisaties. Maar ook om meerwaarde voor de gemeenschap te creëren. Daarmee wordt de lokale economie versterkt en de sociale cohesie vergroot.

thema avonden

onze werkwijze

wij geloven in de kracht van elk talent dat persoonlijkheid in zijn discipline brengt en daardoor zijn kennis versterkt.

oriëntatie

U kunt ons bellen voor een afspraak of naar onze duurzaamheids winkel komen voor een kennismakings gesprek. Wij horen graag uw wensen en kunnen u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen. Geheel vrijblijvend. 

afstemmen van wensen

blauwe ogen en haar partners kennen de markt en de kosten en kunnen beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in een globaal – en daarna een definitief programma van eisen. Daarmee gaan we aan de slag.

bepaling werkzaamheden

Wat is de beste aanpak voor uw uitdaging. Gaat het om uw eigen woning of misschien wel over uw straat, uw wijk of uw dorp. Starten we met quickscan, een presentatie of is er een inventarisatieonderzoek nodig.

 

energiereductie

werkwijze collectieven

collectiviteit vraagt om nader onderzoek

communicatie

De coöperatie blauwe ogen is een multidisciplinair team dat verduurzamingsprojecten initieert en begeleidt. En dan vooral op lokaal niveau. De kernactiviteiten bestaan uit coaching en advisering van bewoners, plaatselijke organisaties, lokale overheden en uitvoerders. Draagvlak creëren voor verandering en samenwerking staat daarin centraal. Dat vereist een meerjarenaanpak, een consistente benadering gebaseerd op een doordachte visie. Uitgangspunt is een bottom-up benadering samen met bewoners waarbij blauwe ogen fungeert als aanjager van vernieuwende verduurzamingsconcepten en -projecten. Ook aan de interne en externe communicatie wordt ruime aandacht besteed. Wie wil werken aan bewustzijnsverandering, aan verbinding, peerpressure en sociale cohesie moet consequent en transparant communiceren.  

integrale aanpak

Als we spreken over verduurzaming dan zien we dat kennis en uitvoering vaak op één discipline gestuurd worden. Maar verduurzamen is niet te sturen op één discipline. Het is een complex netwerk van verschillende disciplines. Multidisciplinair of integraal denken is daarom essentieel voor een totale en goed op elkaar afgestemde crossdisciplinaire duurzaamheid. Vanuit een integrale aanpak van verduurzaming begeleidt blauwe ogen het hele proces. Van inventarisatie, haalbaarheidsonderzoek tot collectieve inkoop en uitvoering. Ondersteund door actuele kennis en ervaring op het gebied van techniek en verduurzaming organiseert blauwe ogen samenhangende ontwikkelingstrajecten. Zowel in conceptuele als in praktisch uitvoerende zin.

ontwikkelmodel

 Het is hierbij van belang dat er een synergie van experts en bewoners ontstaat en dat er niet uitgegaan wordt van één project maar van een ontwikkelmodel naar de toekomst. In dit ontwikkelmodel spreken we niet alleen over de transities maar ook over de mogelijkheden op de verschillende niveaus en de interactie ertussen. Wat is er te realiseren op gebieds-, gebouw- of gebruikersniveau als individu, cluster of collectief? Waarbij we de consequenties van eigendom, financiering, investering, opbrengst, leefbaarheid en organisatie niet uit het oog moeten verliezen. De kernactiviteiten van het ontwikkelmodel bestaan uit aanjagen, coaching, advisering en de verbinding leggen tussen plaatselijke organisaties, uitvoerders en lokale bestuurders.

routekaart

De volledige inventarisatie van een gemeenschap geschiedt door het verzamelen van veel verschillende data in korte tijd. Om dit samen met de gemeenschap tot een succes te maken, dient er direct een goede organisatie ter plaatse worden opgezet. Het voordeel van deze aanpak is dat er meteen een begin gemaakt is met een structurele organisatie in de gemeenschap zelf. Als er in een later stadium projecten van start gaan, is er dus al een organisatie om deze projecten op te pakken. Daarom stuurt blauwe ogen meteen bij begin van de inventarisatie aan op het opzetten van een lokale projectorganisatie die als het nodig is jaren meekan.

inventarisatieonderzoek

Het inventarisatieonderzoek wordt door de onderzoeker of procescoach van blauwe ogen in samenwerking met het duurzaamheidsteam en de –werkgroep uitgevoerd. Het inventarisatieonderzoek bestaat uit deskresearch en fieldresearch. Daar waar nodig brengt blauwe ogen specialisten in. Het doel van de inventarisatie is om de goede data te verzamelen en de kansen en belemmeringen voor de lokale gemeenschap en het buitengebied te bepalen zodat deze omgezet kunnen worden naar handelingsperspectieven. Het inventarisatieonderzoek is belangrijk om strategische beslissingen naar energieneutraliteit te maken. Voor nu en in de toekomst.

haalbaarheidsonderzoek

Uit voorgaande ervaringen met duurzaamheidsprojecten op lokaal niveau heeft blauwe ogen geconstateerd dat het aanjagen door het inbrengen van expertise en gedegen vooronderzoek alleen niet voldoende is om collectieve projecten te realiseren. Door sociale, financiële, juridische, eigendomverhoudingen en, in veel van de gevallen, belemmeringen in de regelgeving, dreigt een kansrijk project te stranden. Onderzochte projecten zijn denkbaar op gebied van zowel energiereductie als ook energieproductie of leefbaarheid en dienen een substantiële bijdrage te leveren richting energieneutraliteit van een lokale gemeenschap.

energie opwekking

coach

verduurzamen is mensenwerk

blauwe ogen coacht u naar een duurzamer gebouw
Als consortium zet blauwe ogen in op een multidisciplinaire benadering zowel in de breedte als in de diepte. Van specifieke materiaalkeuze tot de conceptuele benadering van communities. Per project wordt een coach aangesteld die de klant integraal adviseert en begeleidt bij de route van maatregelen. In de verschillende fasen betrekt de coach van blauwe ogen verschillende deskundigen en adviseurs bij het proces. Het integrale advies en de routekaart voor de uitvoering komen tot stand door bespreking in het projectteam. De duurzaamheidscoach is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

blauwe ogen is een multidisciplinair team dat verduurzamingsprojecten initieert en begeleidt. En dan vooral op lokaal niveau. De kernactiviteiten bestaan uit coaching en advisering van bewoners, plaatselijke organisaties, lokale overheden en uitvoerders. Draagvlak creëren voor verandering en samenwerking staat daarin centraal. Dat vereist een meerjarenaanpak, een consistente benadering gebaseerd op een doordachte visie. Uitgangspunt is een bottom-up benadering waarbij blauwe ogen fungeert als aanjager van vernieuwende verduurzamingsconcepten en -projecten. Als coöperatieve vereniging participeren de groepsleden van blauwe ogen op persoonlijke titel. Het zijn allen mensen die hun toegevoegde waarde ontlenen aan hun inzet voor maatschappelijke bewustwording op het terrein van duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij geloven in community building en coaching. Tegelijktijd zijn ze professionals, ieder op hun eigen vakgebied. Van architect tot procesbegeleider, van communicatie-specialist tot financieel adviseur. blauwe ogen staat voor een vernieuwende aanpak van woon-, energie- en duurzaamheidsvragen. Vanuit een bevlogen inspiratie maar met beide benen op de Noord-Nederlandse grond.

maatwerk

maatwerkadvies plus

fase 1 inventarisatie
Als eerste wordt er een inventarisatie van de wensen van de opdrachtgever gemaakt. De coach verzorgt een visuele inspectie van het gebouw en de installaties. De coach bepaalt in overleg met de opdrachtgever welk traject te volgen.

fase 2 onderzoek
Om een goed advies te geven is onderzoek essentieel. Uit het onderzoek en wensen van de opdrachtgever destilleren wij een advies, een programma van eisen en stemmen de financiële haalbaarheid af. Het advies kan het volgende inhouden.

 1. nulmeting (maken van een energie startlabel)
 2. thermografische foto (warmtebeeld geeft de temperatuursverschillen van een gebouw aan)
 3. eenvoudige temperatuursmeting (meten temperatuursverschillen in ruimtes)
 4. installatiescan (verbeteringsadvies bestaande installatie)
 5. thermische eigenschappen (isolatiemogelijkheden en -advies)
 6. duurzame energiescan (scan naar mogelijke toepassing duurzame energiebronnen)
 7. verlichtingsadvies (spaarzamer verlichten)
 8. ventilatie advies
 9. warmwater
 10. CO2 emissie meting
 11. endoscopisch onderzoek (onderzoek van de spouw)
 12. gedragcoaching (door anders om te gaan met de energievraag kunt u al snel 10% besparing)
 13. beheersplan
 14. energiebespaarplan
 15. installatieadvies (hoe kunnen de installaties beter op elkaar worden afgestemd)
 16. subsidiescan (onderzoek naar mogelijke subsidies voor uw plan)
fase 3 energiebespaarplan
De resultaten van het onderzoek worden omgezet naar een energiebespaarplan. Een opsomming van de verbetermogelijkheden van uw woning: zowel bouwtechnische verbeteringen (zoals isolatie, kierdichting) als het verbeteren of aanbrengen van installaties (HR-ketel, warmtepomp, zonneboiler) die energie besparen. Ook worden de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking op een rijtje gezet. Alle mogelijke besparingen en terugverdientijden worden in kaart gebracht, begroot en doorgerekend. Het energiebespaarplan word met de opdrachtgever doorgesproken. Een plan voor uitvoering wordt bepaald en de eventuele subsidies worden aangevraagd of gereserveerd.

fase 4 programma van eisen
Aan de hand van de wensen en mogelijkheden wordt een programma van eisen opgesteld. We gaan de combinaties van maatregelen op elkaar afstemmen en maken een aanbeveling voor de uitvoering van maatregelen.

fase 5 ontwerp en vergunning
Werkzaamheden (indien nodig) ten behoeve van het ontwerp en vooroverleg gemeente.

fase 6 aanbesteding van de werkzaamheden
Aan de hand van het programma van eisen en wensen gaan we aannemers selecteren en offertes aanvragen.

fase 7 bouwbegeleiding
Tijdens de bouwwerkzaamheden houden we controle op het werk en bewaken we het budget.

fase 8 oplevering
Na de bouwwerkzaamheden doen we een eindcontrole met een visuele inspectie. Daarnaast kunnen er nametingen (zoals warmtebeelden) plaatsvinden en wordt er een eindlabel bepaald. De gereserveerde subsidie- en financieringsregelingen worden afgerond.

fase 9 onderhoudsplan
Kwaliteitsborging begint bij een goed onderhoudsplan. Wij kunnen deze opzetten en jaarlijks met u doornemen. Het energiemonitoringssysteem kan u begeleiden in real-time monitoring en gedragsverandering.

zonnecollectief

individueel vs collectief

individueel

Iedereen wil plezierig wonen. Een mooi huis, comfortabel, in een goede buurt. Natuurlijk tegen niet te hoge lasten. Dat alles is vaak nog niet zo eenvoudig te bereiken. En dan is er ook nog de vraag hoe ‘duurzaam’ de woning is. Hoe zit het met de energiekosten, met tocht en vocht, met de verwarmingsinstallatie?

collectief

Verduurzaming van woningen en bedrijfspanden is hot. Energielabels, isolatie, warmtelekken, zonnepanelen. Dagelijkse kost voor specialisten die met verduurzaming bezig zijn. Maar hoe bereik je de doelgroep? Hoe, informeer  je overtuig je realiseer je? Hoe kom je tot bewustwording en realiseer je gedragsverandering?

verduurzaming van woningen

Verduurzaming is een proces waarbij alle aspecten van comfortabel en kostenbesparend wonen worden betrokken. Waarin gekeken wordt naar de mogelijkheid van zonnepanelen, isolatie van dak en muren, van milieusparende maatregelen. Ingewikkeld? Ja, helaas wel. Daarom ontwikkelen zich initiatieven om gezamenlijk en ondersteund door samenwerkingsverbanden van professionals bezig te gaan met woningverduurzaming. Een van die initiatieven is de coöperatie blauwe ogen. Dit is een groep specialisten op het gebied van architectuur, bouw en verbouw, energiegebruik en opwekking, financiering en communicatie die allen een sterke maatschappelijke en ecologische interesse hebben. Zij geloven vooral in ‘samen’. Samen met buren en buurtbewoners bezig zijn met verduurzaming. Samen zonnepanelen inkopen. Samen huizen isoleren. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook omdat daarmee dat ingewikkelde proces van verduurzamen makkelijker wordt. Maar soms kan samen niet en dan helpen we ook individuele vraagstukken van uw woning of gebouw.

visie

Gegroeid maatschappelijk bewustzijn over duurzaamheid heeft geleid tot een groeiende onvrede bij burgers op het gebied van duurzaamheidbeleid van lokale en centrale overheden. Het is dan ook niet vreemd dat de bewuster geworden burger duurzaamheid in eigen hand is gaan nemen. Dat is de belangrijkste duurzaamheidtrend van dit moment: burgers organiseren zich van onderop en hebben met het ontwikkelen van lokale duurzame energie-initiatieven het voortouw genomen in de energietransitie. Helaas stranden veel burgerinitiatieven op een gebrekkige organisatie, regelgeving en geldgebrek. En waar initiatieven doorgang vinden, zien zij zich gedwongen om de oorspronkelijke ambities als zelfvoorzienendheid of energieneutraliteit naar beneden bij te stellen of naar de toekomst te verschuiven met hoop op gunstigere regelgeving. Het is dus zaak om lokale initiatieven te steunen en concrete handreikingen te geven bij het maken van keuzes en het opzetten van projecten in de eigen gemeenschap. Een grondige rapportage van de mogelijkheden en moeilijkheden waarmee een lokale gemeenschap te maken heeft is de essentiële eerste stap bij het opzetten van een lokaal energieproject. Goed vooronderzoek en een gedegen projectorganisatie vergroten de kans dat lokale gemeenschappen hun vaak ambitieuze projecten ook daadwerkelijk kunnen laten slagen aanzienlijk. Als we spreken over verduurzaming dan zien we dat kennis en uitvoering vaak op 1 discipline gestuurd wordt. Multidisciplinair of integraal denken is essentieel voor een totale en goed op elkaar afgestemde crossdisciplinaire duurzaamheid. Het is hierbij van belang dat er een synergie van experts en dorpsbewoners ontstaat en dat er niet uitgegaan wordt van één project maar van een ontwikkelmodel naar de toekomst.

leefbaarheid

Team

Gedreven team van professionals die geloven in het gezamenlijk aanpakken van verduurzaming.

dirk

dirk

duurzaamheidsadviseur View Details
jack

jack

duurzaamheids architect View Details
jan

jan

econoom View Details
jolanda

jolanda

financieel specialist View Details
maarten

maarten

duurzaamheidsadviseur View Details
dirk

dirk

duurzaamheidsadviseur
jack

jack

duurzaamheids architect
jan

jan

econoom
jolanda

jolanda

financieel specialist
maarten

maarten

duurzaamheidsadviseur

duurzaamheid is realiteit

reacties

wat mensen zeggen over ons werk

Fam. van der Linden

isoleren

15 maart 2014

………… 

Fam. van der LindenBrooklyn Customer
Fam. van den Berg

passief huis

18 augustus 2014

………

Fam. van den BergBrooklyn Customer

DUURZAAMHEID IS EEN ONTWIKKELMODEL

 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client

verduurzaming is mensenwerk

Individueel, met jouw VVE straat of wijk