Adorp wil energieneutraal worden.De dorpsvereniging van Adorp is vorig jaar samen met grunneger power en de coöperatie blauwe ogen gestart met bijeenkomsten om de bewoners te informeren over energiebesparing en het opwekken van zonne-energie.

 

de stip op de horizon: Adorp energieneutraal

De zeilen van de oude dorpsmolen van Adorp klapperen in de wind terwijl de wieken draaien. Hier wordt graan vermalen tot biologisch meel met behulp van niets anders dan wind, sinds eeuwen een beproefde manier van duurzaam lokaal produceren. Er komt geen kilowattuur stroom aan te pas. Iets lager op de begane grond worden biologische producten van de molen verkocht aan de dorpelingen. Je zou zelfs kunnen spreken over de circulaire economie. Is Adorp terug gegaan in de tijd? Verre van. We schrijven 2030, de compacte dorpskern is stemmig verlicht en de huiskamers zijn behaaglijk warm. Op zich niet opmerkelijk, ware het niet dat de energie die nodig is voor dit alles de dorpelingen geen eurocent kost. Zowel buitengebied als dorpskern zijn geheel energieneutraal. Net als de dorpsmolen draait ook de rest van het dorp op eigen duurzaam opgewekte energie. Saillant detail is ook nog dat de leefbaarheid van Adorp is versterkt door de opbrengsten uit de verkoop van deze energie.

energieneutrale gemeenschappen
 als passie en expertisegebied

Het beeld zoals hiernaast geschetst is de ideale uitkomst van de wens naar energieneutraliteit, die in Adorp nu al leeft. Uit een dorpsonderzoek dat kenniscentrum Noorderruimte in 2013 presenteerde bleek namelijk dat Adorpers duurzaamheid een warm hart toedragen en dat de ambitie er is om als dorp energieneutraal te worden. De roep naar urgentie die spreekt uit de beleidsnotitie “Projectplan Lokale Energie” en de motie “Integrale bijstelling begroting 2013 – Pilots zonnecollectieven” worden door het bestuur van dorpsbelangen Adorp gevoeld. De eerste stappen in de goede richting zijn reeds gezet: Op initiatief van de vereniging dorpsbelangen Adorp is er samen met blauwe ogen en Grunneger Power een informatieavond over zonnepanelen en duurzame energie gehouden. Dorpsbelangen heeft aan de vereniging Groninger Dorpen gevraagd om een beleidsvisie op gebied van duurzaamheid te schrijven. Vervolgens is Adorp één van de “founding fathers” geworden van de nieuw opgerichte Groninger Energiekoepel voor collectieven die zich bezig houden met de productie van duurzame energie. Ook is er een start gemaakt met het samenstellen van een lokale projectgroep voor verduurzaming van het dorp en duurzame energieproductie. Tot slot speelt in Adorp sociale cohesie al sinds jaar en dag een grote rol. Adorpers zijn bovengemiddeld betrokken bij het welzijn en het sociale klimaat van hun dorp. Dit uit zich in een actief verenigingsleven en de aanwezigheid van verschillende commissies om dorpsbrede problemen samen op te pakken.

 plan van aanpak

publicaties:
dagblad van het noorden 1 juli 2014

initiatiefnemer:
dorpsbelangen Adorp

contactpersonen:

blauwe ogen:
Jack van der Palen

werkgroep energiereductie:
Maarten den Ouden

werkgroep energie opwekking:
Dirk van Impe
Jordi Scholten

werkgroep leefbaarheid:
Jeanne Meijboom
Jack van der Palen

verduurzaming is mensenwerk

Individueel, met jouw VVE straat of wijk